Written by Dr Jamie Smith, Executive Chair of C-learning, Delling Cloud.

Piiritu produktiivsus ja innovatsioon
Kuidas Google Gemini muudab haridusjuhtide tööpäeva tundmatuseni

Haridusjuhtide ja otsustajate tööpäeva, koormab teabe üleküllus, killustatud kommunikatsioon ja lõputud korduvad administratiivsed ülesanded. Kui see olukord kõlab tuttavalt, siis Google Gemini Education Premium pakub oma tipptasemel tehisintellekti abil muutust. See status quo’d muutev tööriist on võti töövoogude sujuvamaks muutmiseks, koostöö parandamiseks ja haridusjuhtide võimestamiseks, et võtta tagasi oma kõige väärtuslikum ressurss.

Paberimajandusest tuleneva ülekoormuse valupunkti lahendamine

 • Valupunkt: juhid kulutavad lugematuid tunde aruannete memode ja strateegia dokumentide läbi töötamisele, et valmistuda koosolekuteks. Nii, ohverdatakse sageli väärtuslikku aega, mida saaks kasutada strateegia kujundamiseks ja organistasiooni- liste probleemide lahendamiseks.

 • Gemini lahendus: Gemini toimib kokkuvõtete tegijana ja analüüsi jõuna. See suudab kokku võtta pikki dokumente, välja tuua põhipunkte ja isegi pakkuda visualiseeringuid võimalike probleemide või tähtsate arutelupunktide esiletõstmiseks, mida nõutakse.

 • Näide: juht seisab enne eelseisvat juhatuse koosolekut silmitsi finantsaru- annete ja poliitika muutuste patakaga. Gemini genereerib kokkuvõtted ja määrab kindlaks peamised muutused ja finants trendid ning valdkonnad, kus kool võib hätta jääda eesmärkide täitmises.

Veenvate rahastamisprojektide loomine

 • Valupunkt: Veenvate ja andmepõhiste rahastamisprojektide kirjutamine on ajamahukas ja nõuab tugevat arusaamist rahastajate prioriteetidest. Nende oluliste strateegiliste pakkumiste esitamine võib võtta tohutult aega.

 • Gemini lahendus: Gemini’st saab strateegiline projektipartner. See suudab dokumentatsioonist välja filtreerida võimalikud sobivad rahastuskriteeriumid, mis on kooskõlas teie prioriteetide ja eesmärkidega, oskab argumentide toetuseks soovitada asjakohast statistikat ja leida argumente, mis on seotud konkreetsete nõuetega projektis, ja luua kõigest sellest projekti mustandi.

 • Näide: Kool, kolledž või ülikool vajab STEM algatuse rahastamist. Gemini aitab leida asjakohased toetusmeetmed, annab info programmi võimaliku mõju kohta ning soovitab sõnastust, et tuua esile organisatsiooni uuenduslik lähenemisviis ja kogukonna eesmärgid.


Keerulise haridusstra- teegia dešifreerimine:

 • Valupunkt: pidevalt muutuvate hariduspoliitikate ja -määruste järgimine on kohustuslik, kuid keerukate ja üksikasjalike poliitikadokumentide tõlgendamine on koormav.

 • Gemini lahendus: Gemini tõlgib keerulise poliitilise žargooni lihtsasti mõistetavaks ja aitab luua kokkuvõtte, milles toob välja peamised tagajärjed organisatsioonile ja toonitab, milliste muutustega juhid peavad arvestama ja miks. Lihtne on võrrelda ja kõrvutada sarnaseid poliitikaid või määrusi, andes juhtidele kiire ülevaate, millised on erisused ja mis on ühisosad.

 • Näide: Haridusamet annab välja uued suunised turvalisuse kohta. Gemini lihtsustab võtme- tähtsusega jutupunktid, määrab kindlaks kõik lisanduvad aruanded või protseduurilised uuendused, mida organisatsioon peab täiendama, ja toob välja valdkonnad, kus võib olla vaja täiendavaid selgitusi.

Strateegiliste otsuste tegemine toetudes andmetele 

 • Valupunkt: juhid peavad sageli sõeluma läbi suure hulga andmeid, et teha teadlikke otsuseid, kuid vaevlevad ajapuuduses ja andmelahenuste  vaeguses, et teha keerulist analüüsi.

 • Gemini Solution: Gemini can quickly aggregate and analyse data from multiple sources, such as school performance metrics, student demographics, and attendance trends. It can then generate clear, visual reports and summaries highlighting key patterns and potential areas for improvement.

 • Example: A leader needs to make a data-driven decision about staffing allocations. Gemini pulls together relevant data and creates easy-to-understand visualisations and outpost such as into Google Sheets.

Personaalne kommunikatsioon ja teavitustöö

 • Valupunkt: avatud ja tõhusa suhtluse pidamine kõigi sidusrühmadega (perekonnad, töötajad, kogukond) on oluline, kuid kohutavalt aeganõudev.

 • Lahendus: Gemini aitab kirjutada kirjatükke, nagu infolehed, muudatused strateegias või isegi kokkuvõtted õpilastele, kes on saavutanud seatud eesmärgid või neist maha jäänud. See aitab luua nii sõnumi kui muudab selle tooni, fraseeringut või isegi sõnumi juurdepääsetavust, vastavalt teie eesmärgile.

 • Näide: Kool käivitab korjanduskampaania kogukonnale. Gemini aitab luua kaasava suhtluse erinevatele sihtrühmadele (lapsevanemad, kohalikud ettevõtted jne.), tagades haarava sõnumi kõigile.

Astu haridusjuhtimise tulevikku

Google Gemini on enamat kui efektiivsust tõstev tööriist - see on juhtimispraktikate täieliku muutumise katalüsaator. Delegeerides oma korduvad ülesanded võimsale AI-le, saavad haridusjuhid keskenduda sellele, mis on tegelikult oluline: visiooni seadmine, personali juhendamine, kasvu suunamine ja kogukonna loomine.

Kui olete otsustaja, kes on väsinud üle pea kasvanud halduskoormusest, innustute oma meeskonnale parima keskkonna loomisest ja olete valmis oma juhtimisstiili uuendama, vajate Google Gemini’t. Potentsiaal tõsta meeskonna efektiivsust, koostöövõimekust ja arendada strateegilist juhtimist on lõputu.

Tutvumaks Geminiga lähemalt, pöörduge meie meeskonna poole aadressil ian@delling.cloud

 

© Dr Jamie Smith, Executive Chair of C-learning, Delling Cloud.

Delling Cloud

Delling Cloud usub siiralt, et ühendades oma Euroopa-ülesed oskused ja teadmised, suudab ettevõte olla tugev ja jätkusuutlik. Delling Cloud’i gruppi kuulub kolm ettevõtet, tegutsetakse viies riigis, meeskonnas on täna üle 100 eruneva eriala, tausta ja teadmisteha töötaja. 

Delling Cloud peamiseks tegevusalaks on erinevante Google lahenduste müük nii era- kui avaliku sektori organisatsioonidele, samuti haridusasutustele, samuti haridusasutustele suunatud privaatsuslahenduse Edudata.io müük. 

Ettevõtte visiooniks on suuraendada kõikide Euroopa õoilaste oluliste õiguste kaitset nende isikuandmete töötlemisel. Ettevõtte väärtusteks on vastutus, turvalisus, läbipaistvus, julgus.